Shielded Metal Screwz RC Bearing Losi #los068b Nitro TEN-SCT Team for Kit 523afpsyw8547-Auto e moto